GEHOORPROBLEMEN EN GEHOORBESCHERMING

webquest - webkwestie

Docent

 • Titel: Hoor ik u nog?

 • Onderwerp: Gehoorbeschadigingen

 • Vakgebieden: Biologie, Fysica, Wereldoriëntatie, Nederlands, algemene vakken of projectweek.

 • Schooltype:

   • Vlaanderen: secundair onderwijs (eventueel laatste jaar lager onderwijs)

   • Nederland: Voortgezet onderwijs (ook wel laatste jaar basisonderwijs)

 • Uitvoering door: minstens twee leerlingen

 • Tijdsinvestering: 1 lesuur opzoekwerk, 2 lesuren verwerking, 1 lesuur presentatie

 • Opbrengst: Samenwerkingsoverzicht - Folder

 • Leerpunten:Twee belangrijke gevolgen van lawaai doorgronden, achterhalen wat je kan door om gehoorschade te voorkomen, in team werken, folder schrijven en lay-outen, opzoeken op internet.

 • WebQuestmaker: Impressantplus

Heeft u op- of aanmerkingen over deze WebQuest? Zijn er internet-links die niet werken?

Geef het even door. Klik daarvoor hier.

Algemene informatie

Deze webquest maakt deel uit van de educatieve doekoffer Amai mijn (h)oren!, een project van de Dienst Gezondheid Provincie Oost-Vlaanderen, Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen, Jeugddienst Provincie Antwerpen en Jeugddienst Provincie West-Vlaanderen.

Over deze doekoffer vind je meer informatie op deze webpagina's:

Niveau

Deze webquest is gemaakt voor 2de en 3de graad secundair onderwijs maar kan ook gebruikt worden voor zesde studiejaar en eerste middelbaar, dit hangt af van het niveau van de klas.

Indeling

De webquest wordt afgewerkt door groepjes van 2 tot 3 leerlingen.

Tijdsbesteding

De deelnemers kunnen een (les)uur gebruiken om informatie op te zoeken. Voorzie twee (les)uren om de folder in elkaar te boksen en een (les)uur om de folder (kort) te presenteren aan de groep.

Antwoorden

Correcte voorbeeldantwoorden staan in de handleiding van de educatieve doekoffer Amai mijn (h)oren. Je kan deze opvragen via de websites van de provincies hierboven.

Webquest?

Een webquest is een zoektocht op het internet. Vorm teams van 2 à 3 deelnemers en laat hen naar de internetpagina's gaan met de opdracht, informatiebronnen en verdere instructies.

Zoals je onder ‘beoordeling’ ziet, worden alle aspecten van deze opdracht geëvalueerd: niet alleen moet de inhoud correct zijn, er moet ook samengewerkt worden, overzichtelijk gerapporteerd, duidelijk ingedeeld, enzovoort.

Eindtermen/leerdoelstellingen

Een webquest op zich sluit aan bij de geest van de eindtermen wereldoriëntatie:

  • leerlingen actief betrekken bij de keuze en de uitwerking van het project;

  • leerlingen zoeken en ordenen zelf de nodige informatie;

  • het project leidt tot een eigen realisatie: actie, werkstuk, ..

Een webquest sluit ook perfect aan bij vakoverschrijdende ICT eindtermen. De leerlingen:

De leerlingen

  1. hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

  2. gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

  3. kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving.

  4. kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving.

  5. kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

  6. kunnen met behulp van ict digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

Leergebiedoverschrijdende eindtermen.

  • Leren is een constructief, actief en sociaal proces.

  • Kritisch verwerven van informatie. Verwerken van informatie.

  • Zelfstandig leren werken

  • Werken tijdsplanning maken.

  • Het leerproces evalueren.

  • Probleemoplossend leren en samenwerken.

  • Leiding geven en verantwoordelijkheid nemen

  • Afspraken maken, taken verdelen

Bij het maken van het werkstuk worden heel wat ‘schrijfstrategische vaardigheden’ geactiveerd:

  • materiaal verzamelen;

  • selecteren en ordenen;

  • uitschrijven;

  • verzorgen, nalezen en herwerken.

Online lezen verschilt op enkele belangrijke aspecten van het lezen in een boek, een krantenartikel…

Het is nodig leerlingen van de basisschool vertrouwd te maken met deze nieuwe manier van lezen en de specifieke vaardigheden en attitudes te cultiveren. Zo zal men bij het verkennen van webpagina's voldoende aandacht besteden aan de ‘zender, de bedoeling, de boodschap' enz.

Bij het verzamelen van informatie is het noodzakelijk dat de leerlingen verbanden leggen tussen de verworven informatie en deze verankeren in de aanwezige kennis.

Dit gebeurt o.m. door denkvaardigheden toe te passen:

  • vergelijken: overeenkomsten en verschillen aangeven;

  • classificeren: sorteren op basis van kenmerken;

  • inductief redeneren: conclusie trekken uit verzamelde informatie;

  • deductief rederenen: vanuit een conclusie een voorspelling doen;

Het zijn vaardigheden die je terugvindt bij 'studerend lezen'.

Deze webquest over gehoorbeschadiging en gehoorbescherming, sluit specifiek aan bij deze eindtermen van secundair onderwijs (al dan niet vakoverschrijdend):

De leerlingen:

  • leren het eigen lichaam kennen en reageren adequaat op lichaamssignalen;

  • beseffen dat maatschappelijke fenomenen een impact hebben op veiligheid en gezondheid;

  • kunnen zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken;

  • kunnen over een gedrags- of cultuurwetenschappelijk vraagstuk, een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren;

  • informatie op gedrukte en elektronische dragers opzoeken, raadplegen en zelfstandig verwerken.

============================================================

Er is geprobeerd rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan weten. Wij zullen daar z.s.m. op handelen.